งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
โครงการจัดประชุมวิชาการ มรภ.ภูเก็ต ครั้งที่ 12
 
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5