สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 01 พฤษภาคม 2560 03:28:56 น.
 รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2551

 
 รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง : SAR ประจำปีการศึกษา 2549 รายงานการประเมินตนเอง : SAR ประจำปีการศึกษา 2550
รายงานการประเมินตนเอง : SAR ประจำปีการศึกษา 2551 รายงานการประเมินตนเอง : SAR ประจำปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง : SAR ประจำปีการศึกษา 2553 รายงานการประเมินตนเอง : SAR ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง : SAR ประจำปีการศึกษา 2555 รายงานการประเมินตนเอง : SAR ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง : SAR ประจำปีการศึกษา 2557  
 
 แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี 2555 : ปัจจัยความสำเร็จแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
: ปีงบประมาณ 2559  
โครงการประเมินประโยชน์และผลกระทบการบริการวิชาการ โครงการศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการ
โครงการบริหารจัดการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ โครงการการใช้ระบบ NRMS (2 ตุลาคม 2558)
โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 5 (17-18 ธันวาคม 2558) โครงการการเขียนบทความวิจัย (18-19 มกราคม 2559)
โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 (16-17 กุมภาพันธ์ 2559) โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (5-6 มีนาคม 2559)
โครงการการจัดการความรู้ (4 เมษายน 2559) โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (7-8 เมษายน 2559)
โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 (12-13 พฤษภาคม 2559) โครงการศึกษาดูงาน (25-30 พฤษภาคม 2559)
: ปีงบประมาณ 2560  
โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 8 (วันที่ 15 ธันวาคม 2559) โครงการอบรมสถิติวิจัย (วันที่ 23-24 มกราคม 2560)
   
   
   

 


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศราคากลางงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778