สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 28 สิงหาคม 2559 23:43:21 น.
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนสู่สากล ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนในเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://www.research.ubry.ac.th

คลิกเพื่อเปิดไฟล์เอกสาร


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศราคากลางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   เผยแพร่งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778