สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 12:37:29 น.
 งานบริการวิชาการ (Update Sep 2016)
•โครงการบริการวิชาการ 2552: โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
•โครงการบริการวิชาการ 2553: โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
•โครงการบริการวิชาการ 2554: โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
•โครงการบริการวิชาการ 2555: โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
•โครงการบริการวิชาการ 2556: โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
•โครงการบริการวิชาการ 2557: โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ตามแนวพระราชดำริ)
•โครงการบริการวิชาการ 2557: โครงการศึกษาความต้องการด้านบริการวิชาการและงานวิจัยแก่สังคม
•โครงการบริการวิชาการ 2558: โครงการประเมินประโยชน์และผลกระทบการบริการวิชาการแก่สังคม
•โครงการบริการวิชาการ 2558: โครงการศึกษาความต้องการด้านบริการวิชาการและงานวิจัยแก่สังคม
•โครงการบริการวิชาการ 2559: กำหนดการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (พระราชดำริ)
•โครงการบริการวิชาการ 2559: โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ตามแนวพระราชดำริ) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559
 
เอกสารดาวน์โหลด
•คำสั่งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนและโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการบริการวิชาการ (ตามแนวพระราชดำริ)
• แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการ
• แบบฟอร์มการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมหรือชุมชน
แบบสำรวจความต้องการของการให้บริการวิชาการ
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แบบติดตามประเมินประโยชน์ ผลกระทบและความสำเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารคู่มือ
• คู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2556 • แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2556
• คู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2557 • แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2557
• คู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2558 • แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2558
• คู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2559 • แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2559

ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778