สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
  งานวิจัย
  หัวข้อ :
 ความหลากหลายของทรัพยากรชายฝั่ง ทางด้านชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
ผู้แต่ง :
 ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
ผู้แต่งร่วม :
 
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. :
 2557
งบประมาณ :
800,000
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
รายละเอียด :
ความหลากหลายของทรัพยากรชายฝั่งทางด้านชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

Local Wisdom in Using Peat Swamp for Water Resources Management in Phuket Province

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้พรุเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดภูเก็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้พรุเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ (2) วิเคราะห์ศักยภาพของพรุเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ (3) พัฒนานวัตกรรมระบบส่งน้ำและระบายน้ำในพื้นที่พรุบ้านไม้ขาว โดยวิเคราะห์ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดสรรน้ำ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำจากพรุ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำและป่าพรุ การพัฒนาแหล่งน้ำ การใช้พรุเพื่อการป้องกันอุทกภัย การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำจากพรุ และวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่แหล่งน้ำในด้านชีวภาพ ลักษณะอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา รวมทั้งออกแบบระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพื้นที่พรุผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้พื้นที่พรุเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ พบว่า ชุมชนมีภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 80 ภูมิปัญญาด้านการจัดสรรน้ำ ร้อยละ 64.29 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพรุ ร้อยละ 82.86 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ร้อยละ74.29 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ร้อยละ 71.43 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยร้อยละ 65.71 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งร้อยละ 37.14การศึกษาศักยภาพของพรุ พบว่า พรุเจ๊ะสันมีศักยภาพการให้น้ำดีที่สุด เนื่องจากดินสามารถอุ้มน้ำไว้ได้ดี มีความชื้นสูง ทำให้มีน้ำกักเก็บในพรุและมีความอุดมสมบรณ์มากกว่าพรุอื่นๆ ในพื้นที่พรุบ้านไม้ขาวในการพัฒนานวัตกรรมระบบส่งน้ำ พบว่า พรุเจ๊ะสันมีค่าปริมาณน้ำมากที่สุด เท่ากับ 0.0025 และ 1.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สำหรับคลองดินและคลองดาดตามลำดับ เนื่องจากมีค่าพื้นที่หน้าตัดของคลองส่งน้ำมากที่สุดในการพัฒนานวัตกรรมระบายน้ำ พบว่า พรุเจ๊ะสันมีค่าปริมาณน้ำเพื่อการออกแบบมากที่สุด (1.388 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) เนื่องจากมีค่าปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกพรุและปริมาณน้ำจากพื้นที่ภายในพรุมากที่สุด รองลงมาได้แก่ พรุจูด (1.023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)ในการคำนวณหาขนาดคลองระบายน้ำ พบว่า พรุจูดมีค่าพื้นที่หน้าตัดของน้ำที่ไหลในคลองระบายน้ำมากที่สุด (2.520 ตารางเมตร) เนื่องจากมีค่าปริมาณน้ำเพื่อการออกแบบมาก แต่มีค่าความเร็วของน้ำในคลองระบายน้ำน้อยที่สุด รองลงมาได้แก่ พรุเจ๊ะสัน (1.173 ตารางเมตร)

Abstract
Study of local wisdom in using peat swamp for water resources management in Phuket aims to (1) analyze the wisdom in using peat for water resources management (2) analyze the potential of peat for water resources management (3) develop irrigation and drainage system innovation in Mai Kao peats. The methods were to evaluate the characteristics of local wisdom in the field of water resources management, water allocation, water resources usage, water resources conservation, water sources development, flood protection, conflicts resolution and estimate water sources potential in term of biology, meteorology and hydrology, including design water supply and drainage systems in peat areas.The results of local wisdom in using peat swamp for water resources management found that there were 80 percent knowledge of water resources management, 64.29 percent of water allocation, 82.86 percent of water resources utilization, 74.29 percent of water resources conservation, 71.43 percent of water resources development, 65.71 percent of flood protection, 37.14 percent of conflicts resolution.The study of peat swamp capability found that Jehson had the highest water resource availability. Since the soil can absorb much moisture content and provide water retention better than the other peats.Innovation of irrigation system in peat area found that Jehson had the largest amount of water supply which was 0.0025 and 1.10 cubic meters per second for the soil and cement channel respectively, due to its maximum cross-section.Innovation of drainage system found that Jehson had the largest amount of discharge (1.388 cubic meters per second) due to its maximum peak discharge and water storage in peat, followed by Jude peat (1.023 cubic meters per second discharge).In determining the size of the drainage canal, it was found that Jude had the greatest cross-sectional area (2.520 square meters) due to the large amount of designed drainage water and the least water velocity in the ditch, followed by Jehson peat (1.173 square meters).

ไฟล์เอกสาร :

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778