สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
  งานวิจัย
  หัวข้อ :
 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดภูเก็ตปี 2553 และปี 2556 : นายรัฐพล พรหมสะอาด
ผู้แต่ง :
 อ. รัฐพล พรหมสะอาด
ผู้แต่งร่วม :
 
คณะ :
คณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. :
 2558
งบประมาณ :
200,000
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
รายละเอียด :
ไฟล์เอกสาร :

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778