สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
  งานวิจัย
  หัวข้อ :
 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ระดับชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง :
 อ. ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
 
คณะ :
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปี พ.ศ. :
 2558
งบประมาณ :
159,500
แหล่งทุน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รายละเอียด :
ไฟล์เอกสาร :

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778