สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
121 การปนเปื้อนของแบคทีเรียในปลาที่เลี้ยงในกระชังจังหวัดภูเก็ต
อ. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
150,000 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
122 ชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดใหญ่ในกระชังที่เลี้ยงใน น้ำจืดและ น้ำทะเล
ผศ. คุณนิธี ลีลารัศมี
76,500 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
123 จิตลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
30,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
124 การศึกษาปัญหาความต้องการและศักยภาพของการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์
42,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
125 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน กรณีศึกษาองค์การบริหาร ส่วนตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
231,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
126 ศึกษาการนำเอาสนิมเหล็กที่อยู่ในน้ำมาเขียนลายบนผิวภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
รศ. ปรัชญา อาภรณ์
42,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
127 การวิจัยและพัฒนา ห้องสมุดมีชีวิตการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านบาติกของหมู่บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ผศ. พัชรินทร์ ชันทอง
132,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
128 การศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดในพื้นที่ชุ่มน้ำ จ.ระนอง
รศ. มัณฑนา นวลเจริญ
250,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
129 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจระหว่างนักศึกษาที่ใช้ระบบ LMS กับนักศึกษาที่ไม่ใช้ระบบ LMS ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลเรื่อง แถวลำดับ และสแตก สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อ. มานพ ชาชิโย
31,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
130 การสร้างชุดการเรียนรู้การตรวจสอบสารเคมีของพืชสมุนไพรในป่าชายเลน
ผศ.ดร. สายธาร ทองพร้อม
150,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
131 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อ. อรไท ครุธเวโช
114,500 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
132 การศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงกุ้งขาวในถังระบบปิดน้ำหมุนเวียน
อ. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
45,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
133 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา สถาบันราชภัฏภูเก็ต ต่อกระบวนการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต
ผศ. ประโมทย์ พ่อค้า
30,000 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
134 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
ผศ. พัชรินทร์ ชันทอง
50,000 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
135 การสร้างแบบฝึกภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับบุคลากรในวงการท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. กุสุมาลย์ แก้วอุดม
31,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
136 การตรวจวัดรังสีเรดอนในบริเวณสถาบันราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์
อ. ณัฏฐพงศ์ ถือดำ
74,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
137 การประเมินความต้องการหลักสูตรอบรมระยะสั้นและความต้องการในการเปิดสอนหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
22,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
138 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการย้ายปลูกแอฟริกันไวโอเลต
ผศ. มนทิรา ไชยตะญากูร
59,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
139 การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนในตำบล ตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่
รศ. มัณฑนา นวลเจริญ
44,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
140 ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันราชภัฏภูเก็ต
อ. มานพ ชาชิโย
45,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
141 การติดตามบัณฑิต และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2544-2545
ผศ. ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
29,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
142 การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
ผศ. สุทิพย์ ค้าของ
50,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
143 การศึกษาปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์
ผศ.ปิ่่น อุ่นมานิช นางสาวธัญญานันท์ สุรีรัตนันท์
42,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
144 ผลของการถ่ายภาพในระบบโซนที่มีต่อการใช้แว่นกรองแสงในการถ่ายภาพขาวดำ
อ. ยุติกร คำแก้ว
45,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
145 ระบบการจัดการสารสนเทศอาคาร/สถานที่ของสถาบันราชภัฏภูเก็ต
ผศ. วิภาวรรณ บัวทอง
ผศ.ทรงเกียรติ ภาวดี
476,750 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
146 การพัฒนารูปแบบการสอนระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏภูเก็ต
ผศ. สัณหพัฒน์ อรุณธารี
35,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
147 เศรษฐกิจไทย : บนเส้นทางวิกฤตและความเจริญเติบโตที่่ยั่งยืน
รศ. สุวัฒน์ วิรุฬห์สิงห์
30,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
148 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
อ. อุไรรัตน์ มากจันทร์
35,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
2,391,750
รวมงบประมาณทั้งหมด
38,116,348
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778