สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
121 ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันราชภัฏภูเก็ต
อ. มานพ ชาชิโย
45,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
122 การติดตามบัณฑิต และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2544-2545
ผศ. ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
29,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
123 การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
ผศ. สุทิพย์ ค้าของ
50,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
124 การศึกษาปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์
ผศ.ปิ่่น อุ่นมานิช นางสาวธัญญานันท์ สุรีรัตนันท์
42,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
125 ผลของการถ่ายภาพในระบบโซนที่มีต่อการใช้แว่นกรองแสงในการถ่ายภาพขาวดำ
อ. ยุติกร คำแก้ว
45,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
126 ระบบการจัดการสารสนเทศอาคาร/สถานที่ของสถาบันราชภัฏภูเก็ต
ผศ. วิภาวรรณ บัวทอง
ผศ.ทรงเกียรติ ภาวดี
476,750 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
127 การพัฒนารูปแบบการสอนระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏภูเก็ต
ผศ. สัณหพัฒน์ อรุณธารี
35,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
128 เศรษฐกิจไทย : บนเส้นทางวิกฤตและความเจริญเติบโตที่่ยั่งยืน
รศ. สุวัฒน์ วิรุฬห์สิงห์
30,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
129 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
อ. อุไรรัตน์ มากจันทร์
35,000 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
787,750
รวมงบประมาณทั้งหมด
33,802,933
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778