สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
91 ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมเนื้อหาด้านจริยธรรมทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชน
ผศ. มยุเรศ ตนะวัฒนา
150,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
92 ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมเนื้อหาด้านจริยธรรมทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน
ผศ. มยุเรศ ตนะวัฒนา
150,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
93 การพัฒนาบทเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อ. มานพ ชาชิโย
84,590 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
94 การบำบัดน้ำทิ้งย้อมผ้าบาติกโดยใช้ไคตินและไคโตแซน
ผศ.ดร. สายธาร ทองพร้อม
440,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
95 ศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจรีไซเคิลขยะพลาสติก
รศ. สุวัฒน์ วิรุฬห์สิงห์
240,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
96 ศึกษาสารเคมีและฤทธ์ทางชีวภาพจากต้นตำหยาวเหลืองกระจุกกล้วยลิงและกิ่งดอกเดี่ยว
รศ.ดร. อุมา ประวัติ
1,320,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
97 การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน : โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
อ. บัณฑิตย์ อันยงค์
53,500 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
98 โครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2546-2547 (บางส่วน)
อ. พรพักตรา ไชยเศรษฐ
20,100 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
99 การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการย้ายปลูกกล้วยไม้
ผศ. สิริรัตน์ เพชรเหมือน
65,000 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
100 เครื่องเชื่อมข้อต่อท่อความดันสูง
อ. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
51,750 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
101 ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากกระดูกไก่
อ. ปิยนุช สุขเกิด
นางสาวสาวิตรี ไชยมณี
200,000 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
102 การปนเปื้อนของแบคทีเรียในปลาที่เลี้ยงในกระชังจังหวัดภูเก็ต
อ. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
150,000 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
103 ชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดใหญ่ในกระชังที่เลี้ยงใน น้ำจืดและ น้ำทะเล
ผศ. คุณนิธี ลีลารัศมี
76,500 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
104 จิตลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
30,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
105 การศึกษาปัญหาความต้องการและศักยภาพของการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์
42,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
106 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน กรณีศึกษาองค์การบริหาร ส่วนตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
231,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
107 ศึกษาการนำเอาสนิมเหล็กที่อยู่ในน้ำมาเขียนลายบนผิวภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
รศ. ปรัชญา อาภรณ์
42,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
108 การวิจัยและพัฒนา ห้องสมุดมีชีวิตการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านบาติกของหมู่บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ผศ. พัชรินทร์ ชันทอง
132,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
109 การศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดในพื้นที่ชุ่มน้ำ จ.ระนอง
รศ. มัณฑนา นวลเจริญ
250,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
110 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจระหว่างนักศึกษาที่ใช้ระบบ LMS กับนักศึกษาที่ไม่ใช้ระบบ LMS ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลเรื่อง แถวลำดับ และสแตก สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อ. มานพ ชาชิโย
31,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
111 การสร้างชุดการเรียนรู้การตรวจสอบสารเคมีของพืชสมุนไพรในป่าชายเลน
ผศ.ดร. สายธาร ทองพร้อม
150,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
112 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อ. อรไท ครุธเวโช
114,500 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
113 การศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงกุ้งขาวในถังระบบปิดน้ำหมุนเวียน
อ. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
45,000 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
114 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา สถาบันราชภัฏภูเก็ต ต่อกระบวนการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต
ผศ. ประโมทย์ พ่อค้า
30,000 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
115 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
ผศ. พัชรินทร์ ชันทอง
50,000 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
116 การสร้างแบบฝึกภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับบุคลากรในวงการท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. กุสุมาลย์ แก้วอุดม
31,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
117 การตรวจวัดรังสีเรดอนในบริเวณสถาบันราชภัฏภูเก็ตด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์
อ. ณัฏฐพงศ์ ถือดำ
74,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
118 การประเมินความต้องการหลักสูตรอบรมระยะสั้นและความต้องการในการเปิดสอนหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
22,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
119 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการย้ายปลูกแอฟริกันไวโอเลต
ผศ. มนทิรา ไชยตะญากูร
59,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
120 การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนในตำบล ตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่
รศ. มัณฑนา นวลเจริญ
44,000 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
4,378,940
รวมงบประมาณทั้งหมด
33,802,933
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778