สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
91 A Study of gender exclusive language in efl (English as a foreign language) textbooks used at phuket rajabhat university
อ. เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
41,350 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
92 การประเมินศักยภาพลุ่มน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ฝังกลบขยะในจังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
1,216,345 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
93 การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการชะล้างพังทลายชองดิน จังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
1,126,292 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
94 การพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง : การออม การลงทุน และการจ้างงาน ในทัศนะของผู้ย้ายถิ่น
รศ. สุวัฒน์ วิรุฬห์สิงห์
793,498 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
95 ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นกระดูกไก่ (โครงการต่อเนื่อง ปัที่ 2)
รศ.ดร. อุมา ประวัติ
1,179,563 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
96 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชนเกาะมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผศ. จิราพร ประสารการ
656,640 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
97 การพัฒนาศักยาภาพระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อเสิรมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกรณีศึกษา ตำบลเขาคราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
381,045 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
98 ศึกษาการนำเอาสนิมเหล็กที่อยู่ในน้ำมาผสมเคลือบในงานเครื่องปั้นดินเผา
รศ. ปรัชญา อาภรณ์
65,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
99 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาต่อนอกระบบของเยาวชน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อ. สดชื่น ชาวชุมนุม
45,000 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
100 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งย้อมผ้าบาติกและยุทธวิธีการจัดการน้ำทิ้ง ศึกษากรณี กลุ่มทำผ้าบาติก บ้านคอเอน ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต
ผศ.ดร. สายธาร ทองพร้อม
957,600 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
101 ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ (Effect of Fertilizers on Growth of Orchids)
ผศ. สิริรัตน์ เพชรเหมือน
160,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
102 ลักษณะอุทกวิทยาของภูมิประเทศที่เป็นเกาะ : กรณีศึกษาบนเกาะภูเก็ตและเกาะสิเหร่
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
722,095 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
103 ผลของการสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้ (Effects of Natural Extracts from Mangosteen Leaves on Sex reversal in Nile Tilapia (Aerodromes niloticus))
ผศ. สุทิพย์ ค้าของ
180,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
104 การขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตปากนกแก้วโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Micro propagation of Bulbophyllum psittacoglossum)
ผศ. โสภา ชูเพ็ง
150,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
105 การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ฟาร์มแพะ) บ้านพรุุจำปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อ. ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ
40,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
106 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา หมู่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อ. นิติพงษ์ ทนน้ำ
45,000 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
107 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล
ผศ. กุสุมาลย์ แก้วอุดม
53,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
108 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล
ผศ. กุสุมาลย์ แก้วอุดม
53,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
109 การพัฒนาศักยภาพของระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการกรณีศึกษา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
300,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
110 ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมเนื้อหาด้านจริยธรรมทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชน
ผศ. มยุเรศ ตนะวัฒนา
150,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
111 ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมเนื้อหาด้านจริยธรรมทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน
ผศ. มยุเรศ ตนะวัฒนา
150,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
112 การพัฒนาบทเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อ. มานพ ชาชิโย
84,590 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
113 การบำบัดน้ำทิ้งย้อมผ้าบาติกโดยใช้ไคตินและไคโตแซน
ผศ.ดร. สายธาร ทองพร้อม
440,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
114 ศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจรีไซเคิลขยะพลาสติก
รศ. สุวัฒน์ วิรุฬห์สิงห์
240,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
115 ศึกษาสารเคมีและฤทธ์ทางชีวภาพจากต้นตำหยาวเหลืองกระจุกกล้วยลิงและกิ่งดอกเดี่ยว
รศ.ดร. อุมา ประวัติ
1,320,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
116 การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน : โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
อ. บัณฑิตย์ อันยงค์
53,500 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
117 โครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2546-2547 (บางส่วน)
อ. พรพักตรา ไชยเศรษฐ
20,100 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
118 การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการย้ายปลูกกล้วยไม้
ผศ. สิริรัตน์ เพชรเหมือน
65,000 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
119 เครื่องเชื่อมข้อต่อท่อความดันสูง
อ. สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
51,750 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
120 ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากกระดูกไก่
อ. ปิยนุช สุขเกิด
นางสาวสาวิตรี ไชยมณี
200,000 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
10,940,368
รวมงบประมาณทั้งหมด
38,116,348
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778