สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
61 ความสามารถเชิงปฏิบัติของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนและความต้องการของญาติผู้ดูแลของจังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
350,000 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
62 ปัจจัยเสี่ยงการเกิดภัยดินถล่มแนวทางการจัดการภัยดินถล่มในจังหวัดภเก็ต
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
0 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
63 การเจริญเติบโตของจักจั่นทะเล ในระบบน้ำหมุนเวียนที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน
ผศ. สุทิพย์ ค้าของ
331,800 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
64 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
อ. ณัฏฐพงศ์ ถือดำ
350,000 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
65 การพัฒนาประสิทธิถาการเลี้ยงแพะสู่มาตรฐานอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
อ. สุเทพ มุงคุณ
160,000 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
66 การพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
0 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
67 ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตต่อบริการสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
322,707 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
68 การศึกษาปริมาณน้ำจังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
1,993,481 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
69 สถานภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร. อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม
80 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
70 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิธีการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซึมกับวิธีการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง
อ. ฐิติกร โพธิสาร
10,000 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
71 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิธีการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซึมกับวิธีการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง
อ. ฐิติกร โพธิสาร
10,100 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
72 A Study of gender exclusive language in efl (English as a foreign language) textbooks used at phuket rajabhat university
อ. เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
41,350 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
73 การประเมินศักยภาพลุ่มน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ฝังกลบขยะในจังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
1,216,345 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
74 การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการชะล้างพังทลายชองดิน จังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
1,126,292 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
75 การพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง : การออม การลงทุน และการจ้างงาน ในทัศนะของผู้ย้ายถิ่น
รศ. สุวัฒน์ วิรุฬห์สิงห์
793,498 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
76 ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นกระดูกไก่ (โครงการต่อเนื่อง ปัที่ 2)
รศ.ดร. อุมา ประวัติ
1,179,563 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
77 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชนเกาะมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผศ. จิราพร ประสารการ
656,640 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
78 การพัฒนาศักยาภาพระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อเสิรมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกรณีศึกษา ตำบลเขาคราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
381,045 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
79 ศึกษาการนำเอาสนิมเหล็กที่อยู่ในน้ำมาผสมเคลือบในงานเครื่องปั้นดินเผา
รศ. ปรัชญา อาภรณ์
65,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
80 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาต่อนอกระบบของเยาวชน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อ. สดชื่น ชาวชุมนุม
45,000 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
81 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งย้อมผ้าบาติกและยุทธวิธีการจัดการน้ำทิ้ง ศึกษากรณี กลุ่มทำผ้าบาติก บ้านคอเอน ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต
ผศ.ดร. สายธาร ทองพร้อม
957,600 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
82 ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ (Effect of Fertilizers on Growth of Orchids)
ผศ. สิริรัตน์ เพชรเหมือน
160,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
83 ลักษณะอุทกวิทยาของภูมิประเทศที่เป็นเกาะ : กรณีศึกษาบนเกาะภูเก็ตและเกาะสิเหร่
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
722,095 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
84 ผลของการสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้ (Effects of Natural Extracts from Mangosteen Leaves on Sex reversal in Nile Tilapia (Aerodromes niloticus))
ผศ. สุทิพย์ ค้าของ
180,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
85 การขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตปากนกแก้วโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Micro propagation of Bulbophyllum psittacoglossum)
ผศ. โสภา ชูเพ็ง
150,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
86 การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ฟาร์มแพะ) บ้านพรุุจำปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อ. ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ
40,000 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
87 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา หมู่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อ. นิติพงษ์ ทนน้ำ
45,000 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
88 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล
ผศ. กุสุมาลย์ แก้วอุดม
53,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
89 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศษเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล
ผศ. กุสุมาลย์ แก้วอุดม
53,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
90 การพัฒนาศักยภาพของระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการกรณีศึกษา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
300,000 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
11,693,597
รวมงบประมาณทั้งหมด
33,802,933
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778