สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
61 สมรรถนะพนักงานระดับปฏิบัติการแผนกแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต
อ. วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
62 ศักยภาพของชุมชนในเขตเมืองจังหวัดภูเก็ตในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
63 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาการแสดงรำวงเวียนครกของตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
97,350 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
64 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. วนิดา หาญเจริญ
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
65 การศึกษาชนิดวัสดุปลูกท้องถิ่นที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยไม้กระถาง
ผศ. สิริรัตน์ เพชรเหมือน
173,250 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
66 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสำกัด สพป.ภูเก็ต
อ. สุนันทา คันธานนท์
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
67 สมรรถนะพนักงานระดับปฏิบัติการแผนกแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต
อ. วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
68 การบังคับใช้กฎหมายการชันสูตรพลิกศพต่อประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อ. องอาจ เจ๊ะยะหลี
150,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
69 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและผลการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อ. พิทา จารุพูนผล
130,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
70 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
192,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
71 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟชบุ๊คและผลการศึกษาของนักศึกษา
อ. พิทา จารุพูนผล
130,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
72 The Assessment of English Proficiency of Twelfth Graders in Phuket under the B.E.2551 Upper Secondary Curriculum.
อ. เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
215,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
73 โครงการเปรียบเทียบการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพปลูกปกติกับในระบบปลูกไฮโดรโปนิกส์
ผศ. มนทิรา ไชยตะญากูร
120,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
74 ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมของชุมชนไทยมุสลิม อำเภอเกาะยาว และชมชนไทยพุทธ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ผศ. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
100,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
75 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อ. ฤธรรมรง ปลัดสงคราม
172,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
76 แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
น.ส. วาสนา ศรีนวลใย
186,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
77 Telling Thailand's Story: A Case study of the Naratives Presented at Phuket FantaSea and Siam Niramit
Ajarn.Dr. Jeffrey Dale Hobbs
320,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
78 แนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากเส้นใยกล้วย เพื่อหีบห่อผลไม้ไทย
อ. อารีย์ พูลเกิด
350,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
79 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
192,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
80 ความสามารถเชิงปฏิบัติของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนและความต้องการของญาติผู้ดูแลของจังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
350,000 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
81 ปัจจัยเสี่ยงการเกิดภัยดินถล่มแนวทางการจัดการภัยดินถล่มในจังหวัดภเก็ต
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
0 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
82 การเจริญเติบโตของจักจั่นทะเล ในระบบน้ำหมุนเวียนที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน
ผศ. สุทิพย์ ค้าของ
331,800 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
83 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
อ. ณัฏฐพงศ์ ถือดำ
350,000 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
84 การพัฒนาประสิทธิถาการเลี้ยงแพะสู่มาตรฐานอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
อ. สุเทพ มุงคุณ
160,000 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
85 การพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
0 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
86 ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตต่อบริการสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
322,707 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
87 การศึกษาปริมาณน้ำจังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
1,993,481 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
88 สถานภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร. อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม
80 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
89 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิธีการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซึมกับวิธีการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง
อ. ฐิติกร โพธิสาร
10,000 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
90 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิธีการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซึมกับวิธีการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง
อ. ฐิติกร โพธิสาร
10,100 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
6,555,769
รวมงบประมาณทั้งหมด
38,116,348
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778