สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
31 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบการเรียนรู้ อัตราการเข้าเรียน และขนาดชั้นเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รศ.ดร. ชิรวัฒน์ นิจเนตร
94,545 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
32 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
อ. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
538,270 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
33 การศึกษาพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์อัล-อามานะห์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
180,000 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
34 การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
400,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
35 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี): โอกาสและภัยคุกคาม
ผศ. พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
735,170 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
36 การบังคับใช้กฎหมายและการเคารพกฎหมายของคนไทย: กรณีกฎจราจร
รศ. สุวัฒน์ วิรุฬห์สิงห์
695,570 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
37 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจการศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
นาย หิรัญ ประสารการ
200,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
38 การเปลี่ยนแปลงระดับไนตริกออกไซด์และการแสดงออกของอินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเทส (ไอ-นอส) ในคนไข้โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
ผศ. อนงนาฏ ไพนุพงศ์
300,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
39 แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของจังหวัดภูเก็ต
อ. ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
97,450 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
40 การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจบริการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
อ. เอกพล วงศ์เสรี
500,000 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
41 แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประชาคมอาเซียน
อ. เอกพล วงศ์เสรี
271,770 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
42 สมรรถนะพนักงานระดับปฏิบัติการแผนกแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต
อ. วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
43 ศักยภาพของชุมชนในเขตเมืองจังหวัดภูเก็ตในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
44 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาการแสดงรำวงเวียนครกของตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
97,350 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
45 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. วนิดา หาญเจริญ
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
46 การศึกษาชนิดวัสดุปลูกท้องถิ่นที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยไม้กระถาง
ผศ. สิริรัตน์ เพชรเหมือน
173,250 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
47 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสำกัด สพป.ภูเก็ต
อ. สุนันทา คันธานนท์
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
48 สมรรถนะพนักงานระดับปฏิบัติการแผนกแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต
อ. วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
49 การบังคับใช้กฎหมายการชันสูตรพลิกศพต่อประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อ. องอาจ เจ๊ะยะหลี
150,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
50 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและผลการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อ. พิทา จารุพูนผล
130,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
51 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
192,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
52 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟชบุ๊คและผลการศึกษาของนักศึกษา
อ. พิทา จารุพูนผล
130,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
53 The Assessment of English Proficiency of Twelfth Graders in Phuket under the B.E.2551 Upper Secondary Curriculum.
อ. เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
215,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
54 โครงการเปรียบเทียบการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพปลูกปกติกับในระบบปลูกไฮโดรโปนิกส์
ผศ. มนทิรา ไชยตะญากูร
120,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
55 ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมของชุมชนไทยมุสลิม อำเภอเกาะยาว และชมชนไทยพุทธ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ผศ. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
100,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
56 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อ. ฤธรรมรง ปลัดสงคราม
172,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
57 แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
น.ส. วาสนา ศรีนวลใย
186,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
58 Telling Thailand's Story: A Case study of the Naratives Presented at Phuket FantaSea and Siam Niramit
Ajarn.Dr. Jeffrey Dale Hobbs
320,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
59 แนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากเส้นใยกล้วย เพื่อหีบห่อผลไม้ไทย
อ. อารีย์ พูลเกิด
350,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
60 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
192,000 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
7,040,375
รวมงบประมาณทั้งหมด
33,802,933
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778