สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
31 ตัวแบบเชิงคณิตาสตร์ สำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้การรณรงค์ให้ความรู้กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
อ. บัณฑิตย์ อันยงค์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
32 ระบบการสืบคนข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้ใช้งานที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศจำกัด
ผศ. ผุสดี พรผล
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
33 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดภูเก็ตปี 2553 และปี 2556 : นายรัฐพล พรหมสะอาด
อ. รัฐพล พรหมสะอาด
200,000 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
34 การพัฒนาแผ่นไม้ประกอบจากเศษชีวมวลปาล์มน้ำมันด้วยเส้นใยยางพาราและเปลือกหอยแมลงภู่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ. สายสมร สุวรรณพฤกษ์
1,228,908 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
35 การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อ
อ. สาวิตร พงศ์วัชร์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
36 การศึกษาความสัมพันธืระหว่างคุณสมบัติของดินและลักษณะภูมิอากาศต่อคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
อ. สุวณิช ชัยนาค
505,698 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
37 ประเมิณค่า mediators, การแสดงออกของอินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเทส และเอ็นเอฟ-เคปพาบีทรานสคริปชันแฟคเตอร์ ในเซลล์แม็คโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยอะเซทิลโคลีน
ผศ. อนงนาฏ ไพนุพงศ์
390,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
38 ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบของพริกนกดอกใหญ่
รศ.ดร. อุมา ประวัติ
500,000 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
39 ศึกษาเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำต้นและกิ่งของพริกนกดอกใหญ่
รศ.ดร. อุมา ประวัติ
806,000 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
40 งานศพของชาวภูเก็ต: รูปแบบการจัดการ
อ. กฤต เกษตรวัฒนผล
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
41 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบจำปาขอม
อ. ณัฐกร ชีประวัติชัย
539,300 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
42 บทบาทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
อ. ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
43 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ระดับชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต
อ. ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์
159,500 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
44 สภาพปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณจังหวัดภูเก็ตเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
250,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
45 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
อ. อุไรรัตน์ มากจันทร์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
46 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษา: จังหวัดภูเก็ต
อ. ศักดิ์ชัย บุญรอดรักษ์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
47 การประยุกต์ใช้เจลาตินจากเกล็ดปลาผสมเส้นใยธรรมชาติเพื่อพัฒนากระดาษในงานหัตถกรรม
อ. สายสมร สุวรรณพฤกษ์
534,772 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
48 ความหลากหลายของทรัพยากรชายฝั่ง ทางด้านชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
800,000 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
49 ศักยภาพของชุนชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเมืองจังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
50 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบการเรียนรู้ อัตราการเข้าเรียน และขนาดชั้นเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รศ.ดร. ชิรวัฒน์ นิจเนตร
94,545 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
51 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
อ. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
538,270 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
52 การศึกษาพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์อัล-อามานะห์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
180,000 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
53 การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
400,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
54 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี): โอกาสและภัยคุกคาม
ผศ. พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
735,170 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
55 การบังคับใช้กฎหมายและการเคารพกฎหมายของคนไทย: กรณีกฎจราจร
รศ. สุวัฒน์ วิรุฬห์สิงห์
695,570 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจการศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
นาย หิรัญ ประสารการ
200,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
57 การเปลี่ยนแปลงระดับไนตริกออกไซด์และการแสดงออกของอินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเทส (ไอ-นอส) ในคนไข้โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
ผศ. อนงนาฏ ไพนุพงศ์
300,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
58 แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของจังหวัดภูเก็ต
อ. ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
97,450 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
59 การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจบริการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
อ. เอกพล วงศ์เสรี
500,000 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
60 แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประชาคมอาเซียน
อ. เอกพล วงศ์เสรี
271,770 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
10,726,953
รวมงบประมาณทั้งหมด
38,116,348
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778