สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
1 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต
อ. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
625,581 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
2 การขาดแคลนแรงงานและความต้องการแรงงานต่างด้าวของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. นงเยาว์ ใจห้อ
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
3 รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อหาคู่จากโลกเสมือนสู่โลกแห่งความจริง
ผศ. วัชรี หิรัญพันธุ์
516,567 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
4 การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
อ. อรไท ครุธเวโช
459,131 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
5 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภูเก็ต
อ. สมชาย ไชยโคต
498,015 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
6 การปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่นไทยและญี่ปุ่น
อ. ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
7 ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างแรงงานไทยและแรงงานอาเซียนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อ. เอกพล วงศ์เสรี
100,000 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
8 การเข้าถึงและการพัฒนาสตรี หญิงม่าย และเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระะทบจากความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนใต้
อ. องอาจ เจ๊ะยะหลี
303,600 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
9 ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองและไม่ได้รับการตอบสนองของญาติผู้ดูแลจังหวัดภูเก็ต ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
10 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อการคอดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. ทวีพร ณ นคร
285,200 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
11 การจัดการของเสียอันตรายของสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดภูเก็ต
อ. นิติญา สังขนันท์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
12 ตัวแบบเชิงคณิตาสตร์ สำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้การรณรงค์ให้ความรู้กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
อ. บัณฑิตย์ อันยงค์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
13 ระบบการสืบคนข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้ใช้งานที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศจำกัด
ผศ. ผุสดี พรผล
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
14 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดภูเก็ตปี 2553 และปี 2556 : นายรัฐพล พรหมสะอาด
อ. รัฐพล พรหมสะอาด
200,000 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
15 การพัฒนาแผ่นไม้ประกอบจากเศษชีวมวลปาล์มน้ำมันด้วยเส้นใยยางพาราและเปลือกหอยแมลงภู่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ. สายสมร สุวรรณพฤกษ์
1,228,908 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
16 การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อ
อ. สาวิตร พงศ์วัชร์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
17 การศึกษาความสัมพันธืระหว่างคุณสมบัติของดินและลักษณะภูมิอากาศต่อคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
อ. สุวณิช ชัยนาค
505,698 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
18 ประเมิณค่า mediators, การแสดงออกของอินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเทส และเอ็นเอฟ-เคปพาบีทรานสคริปชันแฟคเตอร์ ในเซลล์แม็คโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยอะเซทิลโคลีน
ผศ. อนงนาฏ ไพนุพงศ์
390,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
19 ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบของพริกนกดอกใหญ่
รศ.ดร. อุมา ประวัติ
500,000 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
20 ศึกษาเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำต้นและกิ่งของพริกนกดอกใหญ่
รศ.ดร. อุมา ประวัติ
806,000 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
21 งานศพของชาวภูเก็ต: รูปแบบการจัดการ
อ. กฤต เกษตรวัฒนผล
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
22 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบจำปาขอม
อ. ณัฐกร ชีประวัติชัย
539,300 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
23 บทบาทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
อ. ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
24 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ระดับชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต
อ. ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์
159,500 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
25 สภาพปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณจังหวัดภูเก็ตเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ. อัจฉริยา สุวรรณสังข์
250,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
26 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
อ. อุไรรัตน์ มากจันทร์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
27 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษา: จังหวัดภูเก็ต
อ. ศักดิ์ชัย บุญรอดรักษ์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
28 การประยุกต์ใช้เจลาตินจากเกล็ดปลาผสมเส้นใยธรรมชาติเพื่อพัฒนากระดาษในงานหัตถกรรม
อ. สายสมร สุวรรณพฤกษ์
534,772 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนภายนอก)
29 ความหลากหลายของทรัพยากรชายฝั่ง ทางด้านชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
ผศ.ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
800,000 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
30 ศักยภาพของชุนชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเมืองจังหวัดภูเก็ต
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
100,000 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
9,902,271
รวมงบประมาณทั้งหมด
33,802,933
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778