สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 งานวิจัยทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง ผู้แต่ง/ผู้แต่งร่วม งบประมาณ ปี แหล่งทุน
1 การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง
ผศ.ดร. กุลวรา สุวรรณพิมล
545,000 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง กรณีศึกษา บ้านโคกไคร ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด อ.พังงา
อ. นิติญา สังขนันท์
นางสาวธิดารัตน์ คำล้อม,นายพหล รงค์สกุล
233,000 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
3 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ สำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้การรณรงค์ให้ความรู้ กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต
อ. บัณฑิตย์ อันยงค์
100,000 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
4 ระบบการสืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้ใช้งานที่มีพื่นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศจำกัด
ผศ. ผุสดี พรผล
นายเจริญศักดิ์ แซ่จึง , นายปกครอง จริงจิตร,รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโสธร
100,000 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
5 ความรู้ความเข้าใจภาษีเงินได้นิติบุคคลของสถานประกอบการนิติบุคคลในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. วิไล พินโยภรณ์
97,900 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
6 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเครือข่ายผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
อ. พิภพ สมเวที
0 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
7 กลุ่มตลาดใหม่เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตกรณีศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่ม GLBT
อ. วรพจน์ ตรีสุข
นายอติชาต เอี่ยมวรนิรันดิ์,นางสาววัชราวดี นิรุติธรรมธรา,นางสาวปวรลักษณ์ ปริสัจจนันท์
100,000 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
8 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ต
อ. วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
660,000 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
อ. บัณฑิต ไวว่อง
100,000 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวไทปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติยและชาวต่างชาติ
อ. เฉลิมพร วรพันธกิจ
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี ,นางสาวพรรณวดี กิตติอุดมรัตน์ , นางสาวกมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
297,000 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
11 การบังคับใช้กฎหมายจราจรในเขตพื่นที่ีจังหวัดภูเก็ต
อ. ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว
100,000 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
12 ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองและไม่ได้รับการตอบสนองของญาติผู้ดูแลจังหวัดภูเก็ต ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
100,000 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
13 แนวคิดการทำงานของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
อ. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
907,165 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
14 การจัดการของเสียอันตรายของสถานประกอบการอู่ซ่อมรถในจังหวัดภูเก็ต
อ. นิติญา สังขนันท์
100,000 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
15 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาการแสดงรำวงเวียนครกของตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ดร.สุนันทา คันธานนท์,นางสาวรุ่งนภา อริยะพลปัญญา,นายเดชา สีดูกา
97,350 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
16 การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อ
อ. สาวิตร พงศ์วัชร์
100,000 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
17 ประเมินค่า mediators, การแสดงออกของอินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเทส และเอ็นเอฟ-เคปพาบี ทรานสคริปชันแฟคเตอร์ ในเซลล์แม็คโครฟาจที่ถูกระตุ้นด้วยอะเซทิลโคลีน
ผศ. อนงนาฏ ไพนุพงศ์
390,000 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
18 การปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่นไทยและญี่ปุ่น
อ. ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
ผศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน
100,000 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
19 แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
น.ส. วาสนา ศรีนวลใย
นายทวิต นาคะรอด
186,000 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
20 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต
อ. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
625,581 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
21 การขาดแคลนแรงงานและความต้องการแรงงานต่างด้าวของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. นงเยาว์ ใจห้อ
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
22 รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อหาคู่จากโลกเสมือนสู่โลกแห่งความจริง
ผศ. วัชรี หิรัญพันธุ์
516,567 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
23 การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
อ. อรไท ครุธเวโช
459,131 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
24 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภูเก็ต
อ. สมชาย ไชยโคต
498,015 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
25 การปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่นไทยและญี่ปุ่น
อ. ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
26 ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างแรงงานไทยและแรงงานอาเซียนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อ. เอกพล วงศ์เสรี
100,000 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนภายนอก)
27 การเข้าถึงและการพัฒนาสตรี หญิงม่าย และเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระะทบจากความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนใต้
อ. องอาจ เจ๊ะยะหลี
303,600 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
28 ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองและไม่ได้รับการตอบสนองของญาติผู้ดูแลจังหวัดภูเก็ต ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
ผศ.ดร. ชญานิศ ลือวานิช
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
29 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อการคอดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในจังหวัดภูเก็ต
ผศ. ทวีพร ณ นคร
285,200 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
30 การจัดการของเสียอันตรายของสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดภูเก็ต
อ. นิติญา สังขนันท์
100,000 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุนภายใน)
รวมงบประมาณเฉพาะหน้านี้
7,501,509
รวมงบประมาณทั้งหมด
38,116,348
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

รหัสประจำตัว :
รหัสผ่าน :
   ค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778