สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 10:59:38 น.
 ปรัชญา

“ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พร้อมทั้งบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน”

 วิสัยทัศน์

“พัฒนา สนับสนุนนักวิจัย ด้วยการบริหารจัดการการวิจัยอย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงและเผยแพร่การวิจัยสู่ประชาคมวิจัย และพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน"

 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัย
2. ส่งเสริม เผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนและสังคม อัตลักษณ์
“บริหารจัดการงานวิจัยด้วยความโปร่งใส”

 นโยบาย
ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น


 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2560


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778