สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 10:57:25 น.
ระเบียบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   
ระเบียบกองทุนวิจัยฯ
   
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประกาศอัตราการปันส่วนทุนอุดหนุนวิจัยเข้ามหาวิทยาลัย
ประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย
ตารางสรุปกรอบวงเงินในการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
   
  เอกสารอื่นๆ
คู่มือบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แบบฟอร์มองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
การเขียนและเผยแพร่บทความวิจัย
   
  ประกาศและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์่ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาทุนวิจัย
ประกาศเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรเงินทุนวิจัย
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: สำหรับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ปรากฏในประกาศข้างต้นให้อิงจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้้
หลักเกณฑ์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์ การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778