สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 12:30:52 น.
 การขอรับทุนสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการระหว่างปี)
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการระหว่างปี)
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก 1- 17
   
 การเสนอของบประมาณแบบปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
1.แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)
2. แบบ ว-1ช พร้อมคำชี้แจง
3. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
4. แบบ ว-1 ด พร้อมคำชี้แจง
5. มาตรฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. แบบ TOR
7. แบบ ต1 ช และ ด (แบบรายงานความก้าวหน้าสำหรับโครงการต่อเนื่อง)
8. คู่มือการใช้ระบบ NRMS ทุนแผ่นดิน (สำหรับนักวิจัย)
9. (ร่าง) นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับ 9
10. ภาคผนวก
   
   

 


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778