สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 10:58:22 น.
 การขอรับทุนสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1 บันทึกข้อความแจ้งคณะเสนอขอประมาณ ปี  2562   

2 บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
3 แบบสรุปเป้าหมายที่ 1
4 แบบสรุปเป้าหมายที่ 2
5 แบบสรุปเป้าหมายที่ 3
6 แบบสรุปเป้าหมายที่ 4
7 แบบเสนอแผนงานวิจัย (สำหรับชุดโครงการ)
8 คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย
9 แบบเสนอโครงการวิจัย (สำหรับโครงการเดี่ยว)
10. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย
11 มาตรฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
12 คู่มือการใช้ระบบ NRMS ทุนแผ่นดิน (สำหรับนักวิจัย)
13 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9
14. ภาคผนวก

 


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778