สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 12:38:07 น.
 ภาพกิจกรรม

การดำเนินงานวิจัยร่วมภาคีราชบัณฑิต ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 10 มกราคม 2560

โครงการอบรม "การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
วันที่ 23 - 25 มกราคม 2560
โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยใหม่ "การออกแบบงานวิจัยให้สอดคล้องกับโจทย์วิจัย"
วันที 29 พฤษภาคม 2560
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 9
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมทำบุญสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
โครงการประเมินประโยชน์และผลกระทบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
โครงการศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยแก่สังคม
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้
หัวข้อ"ขั้นตอนในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ ระดับนานาชาติ
และแนวทางการเลือกวารสาร"
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778