สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 10:57:08 น.
 แบบฟอร์มต่างๆ
กำหนดการเปิดรับสมัครทุนวิจัยงบเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
กระบวนการการเบิกเงินทุนอุดหนุนวิจัย
  ขั้นตอนที่ 1 ขอทุนวิจัย [Update 04-01-2017]
1. กระบวนการและขั้นตอนการสมัครขอทุนอุดหนุนวิจัย
1.1.1 บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเสนอขอมากกว่า 50,000 บาท
1.1.2 บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมารเสนอขอน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท
1.2 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
1.3 แบบเสนอโครงการวิจัย มรภ1ด (ปรับปรุง 23 มี.ค. 60)
1.3.1 คำอธิบายน้ำหนักคะแนนการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอทุนสนับสนุนทุนวิจัย
1.3.2 คำอธิบายแบบเสนอโครงการวิจัย มรภ1ด
1.4 บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับแก้ไข) (หลังจากปรับแก้ตามคำแนะนำของกรรมการ)
1.5 แบบรายงานการแก้ไขการตรวจข้อเสนอโครงการวิจัยตามคำแนะนำของกรรมการ
1.6 เอกสารแนบ 1-5
1.7 บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับคณะ งบไม่เกิน 50,000 บาท)
   
  ขั้นตอนที่ 2 ทำสัญญาและเบิกเงินงวดที่ 1
2. กระบวนการทำสัญญาและดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 1
2.1 แบบฟอร์มขอทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
2.2 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
2.3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงวด 1 (ทุนภายใน)
2.3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงวด 1 (ทุนภายนอก)
2.4 เอกสารเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1
2.5.1 แบบฟอร์มการเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
2.5.2 คำอธิบายการเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
2.6. New!! บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยใหม่
2.7 แบบสำรวจความต้องการในการเสนอขอทุนวิจัย
   
  ขั้นตอนที่ 3 ส่งรายงานความก้าวหน้าและเบิกเงินงวดที่ 2
3. กระบวนการขอส่งรายงานความก้าวหน้าและดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 2
ขั้นตอนที่ 3.1 ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ) (ส่งครั้งที่ 1)
- รายงานความก้าวหน้าเข้าเล่มสันกระดูกงู หน้าปกสีฟ้า จำนวน 3 เล่ม
3.1.1 แบบฟอร์มขอส่งรายงานความก้าวหน้า
3.1.2 บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้า
3.1.3 แบบรายงานความก้าวหน้า (จำนวน 2 ชุด)
3.1.4 รูปแบบการเขียนรายงานความก้าวหน้า
ขั้นตอนที่ 3.2 ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (แก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ) (ส่งครั้งที่ 2)
  -เพื่อส่งตรวจว่าได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้วหรือไม่
3.2.1 แบบฟอร์มขอส่งรายงานความก้าวหน้า (ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ)
3.2.2 บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้า (ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ)
3.2.3 แบบรายงานการแก้ไขรายงานความก้าวหน้า
ขั้นตอนที่ 3.3 ส่งรายงานความก้าวหน้าเล่มจริงและเบิกเงินงวดที่ 2 (ส่งครั้งที่ 3)
  -รายงานความก้าวหน้าเข้าเล่มสันกระดูกงู หน้าปกสีฟ้า จำนวน 1 เล่ม
3.3.1 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวด 2
3.3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงวด 2 (ทุนภายใน)
3.3.3 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงวด 2 (ทุนภายนอก)
3.3.4 เอกสารเบิกเงินกองทุนวิจัย งวดที่ 2
   
  ขั้นตอนที่ 4 ส่ง (ร่าง) ฉบับสมบูรณ์ (5บท) เพื่อขอตรวจ
4. กระบวนการขอส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.1 ส่ง (ร่าง) ฉบับสมบูรณ์ (ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ)
- (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด (ไม่ต้องเข้าเล่ม คลิปดำ หน้าปกสีเหลือง)
4.1.1 บันทึกข้อความขอส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์
4.1.2 แบบฟอร์มขอส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์
4.1.3 รูปแบบการเขียน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4.2 ส่ง (ร่าง) ฉบับสมบูรณ (แก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ) (ส่งครั้งที่ 2)
4.2.1 บันทึกข้อความขอส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการ)
4.2.2 แบบรายงานการแก้ไข (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์
   
  ขั้นตอนที่ 5 ส่งเล่มสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่ 3
5. กระบวนการขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินงวดที่ 3
5.1 บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่ 3 (ทุนภายใน)
5.1 บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่ 3 (ทุนภายนอก)
5.2 แบบฟอร์มขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่ 3
5.3 เอกสารเบิกเงินกองทุนวิจัย งวดที่ 3
5.4 รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
5.5 รายงานการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก
   
  ขั้นตอนที่ 6 ส่งหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์และเบิกเงินงวดที่ 4
6. กระบวนการขอส่งรายงานการใช้ประโยชน์ และเบิกเงินงวดที่ 4
6.1 บันทึกข้อความขอส่งรายงานการใช้ประโยชน์และเบิกเงินงวดที่ 4 (ทุนภายใน)
6.1 บันทึกข้อความขอส่งรายงานการใช้ประโยชน์และเบิกเงินงวดที่ 4 (ทุนภายนอก)
6.2 รายงานการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก
6.3 เอกสารเบิกเงินกองทุนวิจัย งวดที่ 4
   
  7. การเบิกเงินเผยแพร่ผลงานวิจัย [Update 18-07-2017]
7.1 บันทึกข้อความขอเบิกเงินรางวัลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
7.2 แบบฟอร์มการขอเบิกเงินรางวัลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
7.3 เอกสารการเบิกเงินรางวัลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เอกสารแนบ 1 รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 Update วันที่ 10 พ.ค.2559
เอกสารแนบ 2 รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2 Update วันที่ 10 พ.ค.2559
   
  8. เอกสารอื่นๆ
8.1 ประกาศอัตราการปันส่วนทุนอุดหนุนวิจัยเข้ามหาวิทยาลัย
8.2 แบบบันทึกข้อมูลนำเข้าระบบ NRPM-Ongoing monitoring System
8.3 แบบฟอร์มขอออกหนังสือ/จดหมาย
8.4 แบบฟอร์มขอเบิกเงินคืนจาการการเงินกรณีบอกเลิกสัญญา
   
  9. ขอขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย
9.1 บันทึกข้อความขอขยายเวลาในการส่งงานวิจัย
   


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778