สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 10:57:55 น.
 ดาวน์โหลดรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ : http://seminarresearch.pkru.ac.th/
บทความ
ฉบับเต็ม
บทคัดย่อ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ธีมงาน ครั้งที่
"บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐาน"
วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557
2/2557
“การบูรณางานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่าย สังคมอาเซียน”
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2557
3/2557
“การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558
4/2558
“การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล”
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 
5/2558
“45 ปี ราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมนำสังคม”
วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
6/2559
“พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และชุมชนอย่างยั่งยืน”
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559
7/2559
  “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
8/2559
"การบูรณาการงาานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
9/2559

 


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778