สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 22:38:57 น.
 งานบริการวิชาการ Academic Service
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ยุทธศาตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักวภาพการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ 1.วิเคราะห์ความต้องการชองชุมชนในการรับบริการวิชาการ 2. กำกับติดตามผลลัพธ์การให้บริการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 รายงานผลโครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ 2552: โครงการบริการวิชาการ 2553:
โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
โครงการบริการวิชาการ 2554: โครงการบริการวิชาการ 2555:
โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
โครงการบริการวิชาการ 2556: โครงการบริการวิชาการ 2557:
โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ตามแนวพระราชดำริ)
ปีงบประมาณ 2558 :  
•โครงการศึกษาความต้องการ  
ปีงบประมาณ 2559 :  
•โครงการประเมินประโยชน์และผลกระทบ •โครงการศึกษาความต้องการ
ปีงบประมาณ 2560:  
•โครงการประเมินประโยชน์และผลกระทบ •โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ตามแนวพระราชดำริ) 
 เอกสารดาวน์โหลด
•คำสั่งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนและโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการบริการวิชาการ (ตามแนวพระราชดำริ)
• แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการ
• แบบฟอร์มการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมหรือชุมชน
แบบสำรวจความต้องการของการให้บริการวิชาการ
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แบบติดตามประเมินประโยชน์ ผลกระทบและความสำเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคม
 คู่มือและแผนการให้บริการวิชาการประจำปี
• คู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2556 • แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2556
• คู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2557 • แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2557
• คู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2558 • แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2558
• คู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2559 • แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2559

 


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778