รายงานผลโครงการบริการวิชาการ

 2552 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
 2553 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
 2554 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
 2555 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
 2556 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
   
 2558 : •โครงการศึกษาความต้องการ
 2559 : •โครงการประเมินประโยชน์และผลกระทบ
  •โครงการศึกษาความต้องการ
2560 : •โครงการประเมินประโยชน์และผลกระทบ
  •โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ตามแนวพระราชดำริ)
   
  • บริการออนไลน์

banner rdi

banner conf

banner 006

009