สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 11:00:06 น.
 ข้อมูลทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา เริ่มจากการก่อตั้งหน่วยงานชื่อ “ ศูนย์วิจัย ” ในปี พ.ศ.2524 เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย
ในขณะที่รองศาสตราจารย์ฉลอง ภิรมรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยครูภูเก็ต

ต่อมาวิทยาลัยครูได้เปิดสอนวิชาการอื่น ๆ นอกจากการผลิตครูด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงกรุณา โปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม “ สถาบันราชภัฏ ” แทน “ วิทยาลัยครู ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงเปลี่ยน
ชื่อ “ สถาบันราชภัฏครู ”

โดยขณะนั้นมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ ประดิษฐ์ ลิบรัตนสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี และเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2538 มีการบังคับใช้แล้ว

หน่วยงานนี้จึงได้ยกฐานะเป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า "สำนักวิจัย" ครั้นต่อมาเมื่อมีการจัดตั้ง
“มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2547 ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี สถานภาพของหน่วยงานนี้ได้เปลี่ยนเป็น “ สถาบันวิจัยและพัฒนา ” อันเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีการปรับปรุงโครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ดำเนินงานสำคัญ 2 ประการของมหาวิทยาลัย คือ

1) งานวิจัย
2) งานบริการวิชาการ

ในขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและภาระหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสรรหาและแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรองผู้อำนวยการ 3 คน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
งานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินไปตามโครงสร้างและหน้าที่ใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลนักวิจัย มรภ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลโครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่
   ประกาศราคากลางงานวิจัย

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778