สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Search:
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
คู่มือ การประเมินผลข้อเสนอวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนองบประมาณประจำปี 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลด
วันที่ 25 กันยายน 2559 10:43:53 น.
 ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับข้อเสนอขอทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ทุน วช. ปี 61 หมดเขต 28 กันยายน 2559
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย [4 สิงหาคม 2559]
ประชาสัมพันธ์การประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย [4 สิงหาคม 2559]
ขอเชิญอาจารย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักวิจัยใหม่” ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 RDI NEWLETTER
รวมบทคัดย่องานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2558
รวมบทคัดย่องานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2557
ฉบับที่ 1 เล่ม 1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
เอกสารดาวน์โหลด
 
 ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยการบริการวิชาการ
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2557

โครงการอบรม"พัฒนาจิต"ให้เกิดปัญญาและสันติสุข
วันที่ 1 มิถุนายน 2557

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2
วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยใหม่
วันที่ 4-5 มีนาคม 2557


ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   นโนบายการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศ ระเบียบ คู่มือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   แบบฟอร์มงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัยประเภทต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย สกอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ทุนวิจัย วช.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   SAR/รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   โครงการวิจัย มรภมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประกาศราคากลางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   เผยแพร่งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ลงทะเบียน ยกเลิก

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778